Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Rady Europy w Lubinie

 Jeden procent podatku
Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Kilka słów o nas

 
 
Różnimy się od innych szkół, ponieważ:
 • jesteśmy bliżej dziecka, znamy doskonale jego mocne i słabe strony,
 • stosujemy indywidualizację nauczania,
 • wprowadzamy indywidualny tok/program nauczania dla dzieci wybitnie zdolnych,
 • przyznajemy uczniom za wybitne osiągnięcia stypendia naukowe i sportowe,
 • jesteśmy bliżej rodziców i pomagamy im wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dziecka,
 • lepiej uczymy pracy w zespole i solidarności,
 • znacznie silniej kształtujemy pozytywny stosunek dziecka do otoczenia i świata przyrody,
 • uczymy niezależności i pomysłowości,
 • nadajemy konkretny sens wartościom personalnym, dziecko jest członkiem wspólnoty, w której wszyscy się znają i wzajemnie wspierają,
 • wprowadzamy nowe techniki kształcenia,
 • zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga i logopedy,
 • uczniowie w testach kompetencji po VI klasie i w gimnazjum osiągają najwyższe wyniki,
 • można do nas przyjść, w każdej chwili zobaczyć i ocenić, jak pracujemy,
 • szkoła jest bezpieczna i wolna od używek.
 
Nasze atuty:
 • klasy maksymalnie 20-osobowe w SSP i 18-osobowe w SGJ,
 • brak anonimowości uczniów,
 • nauka języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej (5 godzin tygodniowo),
 • język niemiecki od klasy I szkoły podstawowej (2 godziny tygodniowo)
 • trzeci język fakultatywnie w formie zajęć dodatkowych - język włoski,
 • zwiększona liczba godzin matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych,
 • zapewniona opieka od godz. 6.30 do 16.30,
 • dostęp do Internetu bez ograniczeń,
 • wykorzystanie podczas zajęć lekcyjnych tablic interaktywnych, laptopów,
 • wykorzystanie na zajęciach fizyczno - chemicznych dygestorium,
 • poszerzony program zajęć wychowania fizycznego (m.in. gimnastyka korekcyjna, basen, łucznictwo, sztuki walki, baseball),
 • realizacja projektów międzyprzedmiotowych i międzynarodowych,
 • wymiany międzynarodowe,
 • zdrowa kuchnia.
 
Nasza baza:
 • 13 sal lekcyjnych,
 • 3 sale komputerowe,
 • 5 tablic interaktywnych,
 • boisko trawiaste z ogródkiem jordanowskim,
 • stołówka szkolna z domowymi obiadami, również dla dzieci z dietą bezglutenową.
 
Od września 2012 roku baza szkolna ze względu na rozbudowę powiększyła się o:
 • blok sportowy (salę gimnastyczną, szatnie dla dziewcząt i chłopców, łazienki z natryskami),
 • 6 nowych sal lekcyjnych,
 • blok przedszkolny ( trzy sale lekcyjne, szatnia, łazienki, gabinety specjalistyczne),
Zajęcia obowiązkowe dydaktyczne:
 • klasy I-III szkoła podstawowa - od godz. 8.00 do 13.00
 • klasy IV - VI szkoła podstawowa - od godz. 8.00 do 14.45
 • klasy I-III gimnazjum - od godz. 8.00 do 14.45
 • Od godziny 14.45 odbywają się zajęcia pozalekcyjne m.in. redagowanie gazetki szkolnej, klub sportowy, zajęcia teatralne, artystyczne, taneczne, szachy, język włoski.